Now showing items 1-1 of 1

    • Human cytomegalovirus IE1 downregulates Hes1 in neural progenitor cells as a potential E3 ubiquitin ligase 

      Liu, Xi-Juan; Yang, Bo; Huang, Sheng-Nan; Wu, Cong-Cong; Li, Xiao-Jun; Cheng, Shuang; Jiang, Xuan; Hu, Fei; Ming, Ying-Zi; Nevels, Michael Martin; Britt, William J.; Rayner, Simon; Tang, Qiyi; Zeng, Wen-Bo; Zhao, Fei; Luo, Min-Hua (2017-07-27) - Journal article
      Congenital human cytomegalovirus (HCMV) infection is the leading cause of neurological disabilities in children worldwide, but the mechanisms underlying these disorders are far from well-defined. HCMV infection has been ...